Συγχώνευση

Οι κλυδωνισμοί του τραπεζικού συστήματος καταδεικνύουν εκτός όλων των άλλων και την έλλειψη τόλμης της σύγχρονης οικονομικής...